IRLAB Therapeutics AB (publ) Bokslutskommuniké för 2016

February 27, 2017

27 februari 2017

Sammanfattning 2016

 • Bolaget har under 2016 genomfört Fas I-studier för läkemedelskandidaten IRL752 i Uppsala och omfattat friska forskningspersoner. Resultaten stöder fortsatt utveckling
 • Bolaget har under 2016 genomfört Fas I-studier för läkemedelskandidaten IRL790 i Uppsala och omfattat friska forskningspersoner. Resultaten stöder fortsatt utveckling
 • Bolaget har under kvartal 4 2016 inlett en Fas Ib-studie för läkemedelskandidaten IRL790. Studien genomförs i Uppsala och Stockholm och omfattar patienter med Parkinsons sjukdom
 • Bolaget har lämnat in en ny patentansökan avseende nya läkemedelskandidater
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016

Januari – december 2016 i korthet

 • Rörelseresultatet uppgick till –46 053 TSEK (–27 571 TSEK)
 • Årets resultat uppgick till –42 696 TSEK (–20 782 TSEK)
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till –8,77 SEK (–6,05 SEK)
 • Likvida medel per den 31 december 2016 uppgick till 25 736 TSEK (14 424 TSEK)
 • Eget kapital per aktie uppgick till 20,49 SEK (25,37 SEK)
 • Genomsnittligt antal anställda var 9 (9) varav 8 (8) inom FoU

Händelser efter periodens utgång

 • En nyemission har genomförts som tillfört bolaget 115,8 TSEK före emissionskostnader
 • Bolaget har ansökt om notering på Nasdaq First North Premier, ansökan är godkänd villkorat av att spridningskravet uppfylls
 • Planerad första handelsdag är den 28 februari 2017
 • Aktien kommer att handlas under kortnamnet ”IRLAB A” med ISIN-kod SE0009242225

VD:s kommentar
Sedan IRLAB grundades i början av 2013 har verksamheten utvecklats mycket väl. Vi har på bara drygt tre år tagit fram två substanser genom prekliniska djurstudier och kliniska Fas I-studier i friska forskningspersoner. Resultaten gör att bolaget nu planerar att inleda Fas II-studier med båda läkemedelskandidaterna, i patienter med Parkinsons sjukdom, under sommaren 2017. För att finansiera dessa Fas II-studier som IRLAB har genomfört en nyemission och i samband med det beslutat att lista bolagets A-aktier på First North Premier.

IRLAB är ett forskningsbolag som upptäcker och utvecklar nya och innovativa läkemedelskandidater för behandling av hjärnans sjukdomar med målet att förbättra livet för de drabbade. Patienternas medicinska behov är stora och våra första projekt är fokuserade på ofrivilliga rörelser, psykoser och demenser, vilka är svåra och vanliga komplikationer vid Parkinsons sjukdom. Dessa komplikationer har hittills inte kunna behandlas tillräckligt väl. I nästa steg är vår ambition att utveckla substanser med effekt på symtom vid Alzheimers sjukdom och ADHD, även det sjukdomar som genomgripande påverkar patienters och anhörigas vardag.

Unik forskningsplattform
Med stöd av bolagets unika forskningsplattform tar vi fram nya och innovativa substanser. Genom att ”mappa” egenskaper hos nyupptäckta substanser mot egenskaperna hos en stor mängd testade substanser, både kända och egenutvecklade, kan vi snabbt dra slutsatser om den nya substansens effekt på hjärnan och olika sjukdomstillstånd.

IRLAB:s patentportfölj är omfattande och bolaget har patentskydd för sina läkemedelskandidater, IRL752 och IRL790, på alla de stora marknaderna i världen.

Moderna läkemedel
Parkinsons sjukdom beror på att antalet av en särskild slags nervceller (dopaminceller) i hjärnan långsamt minskar vilket även får till följd att mängden dopamin i hjärnan minskar. Dopamin är ett signalämne som är viktigt för att styra både rörelser och tankar.

Under de första åren efter diagnos behandlas Parkinsons sjukdom normalt med levodopa som höjer halten dopamin i hjärnan och patienter kan med dessa mediciner ofta leva ett relativt symtomfritt liv. Därefter avtar effekten av levodopa och patienter drabbas av ofrivilliga överrörelser till följd av sin behandling med levodopa (L-dopa), så kallade levodopa-framkallade dyskinesier (LID). Bolagets substans IRL790, utvecklas för att mildra LIDs och har i prekliniska djurstudier visat på god reduktion av dessa ofrivilliga överrörelser.

Många patienter med Parkinsons sjukdom får efter ett antal år även symtom i form av hallucinationer och illusioner (psykoser). IRL790 har även visat på en antipsykotisk verkan i de prekliniska djurstudier som gjorts. Detta gör IRL790 till en unik substans med potential att förbättra livskvalitén för patienter genom att samtidigt behandla både LIDs och psykoser.

Behandling mot demens
Med stigande ålder drabbas patienter med Parkinsons sjukdom också av demens. Vår andra substans, IRL752, har i prekliniska djurstudier visat på ökad aktivitet hos flera viktiga signalämnen i den främre delen av hjärnbarken, den del och de signalämnen som drabbas hårdast vid demenser. Bolaget menar att dessa unika egenskaper hos IRL752 gör att den har potential för behandling mot demenser vid Parkinsons sjukdom. Det är väsentligt att utveckla nya och effektiva läkemedel mot hjärnans sjukdomar som kan göra vardagen bättre för parkinsonpatienter och deras anhöriga. Detta är vår främsta drivkraft. Vi har kommit långt på bara tre år och våra främsta går redan till sommaren in i kliniska Fas II studier i patienter. Därmed har vi har skapat grund för hopp om en förbättrad behandling vid Parkinsons sjukdom.

Finansiering och notering
IRLAB:s affärsmodell består i att upptäcka och utveckla nya innovativa substanser och genomföra pre-kliniska studier i provrör och djur och kliniska studier i friska forskningspersoner i Fas I och i patienter i Fas II för att säkerställa effekter fram till Fas III. Därefter är strategin att ingå partnerskap med licenstagare som har de resurser som krävs för att genomföra Fas III-studier och att marknadsföra det slutligen godkända läkemedlet.

Under fjärde kvartalet påbörjade bolaget en process mot en notering på Nasdaq First North Premier. I samband med noteringen genomför bolaget även en nyemission i syfte att stärka bolagets finansiella ställning och för att finansiera de kommande Fas II-studierna för de båda läkemedelskandidaterna IRL790 och IRL752. Noteringen innebär ett nytt spännande och utmanande steg i bolagets utveckling mot ett ledande forskningsbolag med fokus på hjärnans sjukdomar.

Jag vill tacka alla medarbetare, affärspartners, konsulter och experter för det professionella arbete som bidragit till bolagets gynnsamma utveckling under 2016. Ett särskilt tack riktas till både trogna och nytillkomna ägare för ert stora förtroende. Vi ser nu med tillförsikt fram emot en fortsatt spännande utveckling av IRLAB Therapeutics och IRLAB:s läkemedelskandidater.

Göteborg i februari 2017

Nicholas Waters

VD, IRLAB Therapeutics AB

Finansiell kalender
Årsredovisning 2016 10 april 2017
Delårsrapport Q1 2017       
16 maj 2017
Årsstämma     16 maj 2017
Delårsrapport Q2 2017 29 augusti 2017
Delårsrapport Q3 2017
15 november 2017


För mer information:
Nicholas Waters, VD         Viktor Siewertz, COO
Tel: +46 730 75 77 01 Tel: +46 727 10 70 70
E-post: nicholas.waters@irlab.se E-post: viktor.siewertz@irlab.se

Ladda ned hela bokslutskommunikén som PDF under ”Investor relations/Financial reports” på bolagets hemsida, www.irlab.se.

Kort om IRLAB
IRLAB bildades 2013 och grundar sin verksamhet på över 20 års forskning som startade redan på 1990-talet, då under ledning av Nobelpristagare Professor Arvid Carlsson. IRLAB fokuserar främst sin forskning på neurodegenerativa sjukdomar, i synnerhet substanser för medicinering vid Parkinsons sjukdom och demenser, för vilka det i dagsläget finns ett behov av nya och förbättrade behandlingsmetoder.

IRLAB har två primära läkemedelskandidater, IRL752 och IRL790, båda med genomförda Fas I-studier i friska frivilliga forskningspersoner, samt ytterligare tre projekt i preklinisk fas. IRLAB har också ett forskningsprogram som syftar till att ta fram läkemedelskandidater med hjälp av den unika och egenutvecklade forskningsplattformen, ISP.

IRLAB är baserat i Göteborg. IRLAB:s verksamhet bedrivs huvudsakligen genom dotterbolaget Integrative Research Laboratories Sweden AB.

För mer information, vänligen besök www.irlab.se